10 tips trong Javascript giúp bạn code hiệu quả hơn

Trong bài viết này Share kỹ năng sẽ giới thiệu với các bạn 10 tips trong JavaScript giúp các lập trình viên có thể sử dụng để tiết kiệm thời gian và chuyên nghiệp hơn.

Flatten the array (làm phẳng mảng)

Cách này cho phép bạn làm phẳng một mảng có nhiều phần tử lồng nhau bằng cách sử dụng Infinity trong Flat.

var array = [123, 500, [1, 2, [34, 56, 67, [234, 1245], 900]], 845, [30257]]//flatten array of array
array.flat(Infinity)
// output:
// [123, 500, 1, 2, 34, 56, 67, 234, 1245, 900, 845, 30257]

Exchange Variables (hoán đổi biến)

Thông thường, muốn hoán đổi vị trí hai biến, chúng ta dùng đến biến temp ( tạm thời). Mình giới thiệu cách hiệu quả hơn đó là sử dụng destructuring để hoán đổi các biến.

//example 
var a = 6;
var b = 7;
[a,b] = [b,a];
console.log(a,b) // 7 6

Sort alphabetically (sắp xếp theo thứ tự alphabet)

Việc lập trình có thể khó khăn khi sắp xếp các chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái. Mẹo này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cắt giảm nỗ lực lập trình của mình.

//sort alphabetically
function alphabetSort(arr)
{
  return arr.sort((a, b) => a.localeCompare(b));
}
let array = ["d", "c", "b", "a"]
console.log(alphabetSort(array)) // ["a", "b", "c", "d"]

Create a range of numbers (tạo một dãy số)

Giả sử bạn cần tạo một dãy số trong một phạm vi nhất định, thay vì sử dụng vòng lặp theo cách thông thường thì bạn có thể tham khảo cách sau để tiết kiệm thời gian.

let Start = 1000, End = 1500;
//Generating
[...new Array(End + 1).keys()].slice(Start);
Array.from({length: End - Start + 1}, (_,i) => Start + i) // [1000, 1001 .... 1500]

Leave the Array empty (làm trống một mảng)

Sau đây là cách để làm trống một mảng sử dụng phương thức length của Javascript

let array = ["A", "B", "C", "D", "E", "F"];
array.length = 0;
console.log(array) // []

Check isString (kiểm tra chuỗi)

Mẹo này sẽ giúp bạn kiểm tra xem dữ liệu hoặc giá trị có ở định dạng chuỗi hay không. Điều này rất hữu ích khi bạn cần xác minh kiểu dữ liệu của dữ liệu trả về từ api.

const isString = value => typeof value === 'string';
isString('JavaScript'); // true
isString(345); // false
isString(true); // false

Shuffle array (trộn các phần tử của mảng)

Để shuffle các elemnt của array mà không dùng các library ngoài như Lodash, chỉ cần áp dụng cách sau.

var list = [1, 2, 3];
console.log(list.sort(function() {
    return Math.random() - 0.5
})); // [2,1,3]

Combine Arrays into One (nối hai hay nhiều mảng)

Nếu bạn muốn kết hợp hai mảng có kích thước bất kỳ, bạn có thể sử dụng phương thức concat trong JavaScript để thực hiện điều này.

//Example Code
let arr1 = ["JavaScript", "Python", "C++"]
let arr2 = ["Dart", "Java", "C#"]
const mergeArr = arr1.concat(arr2)
console.log(mergeArr) // ["JavaScript", "Python", "C++", "Dart", "Java", "C#"]

Performance Quick Calculation (tính toán hiệu suất)

Mẹo sau giúp tính toán hiệu suất chương trình JavaScript của bạn.

const starttime = performance.now();
//some program
const endtime = performance.now();
const totaltime = startTime - endTime
console.log("function takes "+totaltime +" milisecond");

Eliminate duplicates (loại bỏ phần tử trùng lặp)

Trong quá trình làm việc với mảng bạn có thể gặp các phần tử trùng lặp. Để loại bỏ chúng, theo cách thông thường là sử dụng vòng lặp. Cách sau sẽ giúp bạn loại bỏ các phần tử trùng lặp một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

const ReDuplicates = array => [...new Set(array)];
console.log(ReDuplicates([200,200,300,300,400,500,600,600])) 
// [200,300,400,600]

Vậy là mình đã giới thiệu xong 10 tips mà mình hay dùng nhất. Hy vọng các tips trên sẽ giúp bạn lập trình hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn trong Javascript.

Nếu các bạn có những cách nào khác thì hãy comment xuống dưới bài viết để chúng ta cùng thảo luận nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *